logotypy UE

Rozmiar tekstu A A A

Kontrast

Innowacje Kotrak S.A.

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poznaj nasze innowacyjne projekty realizowane w ramach wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nim nie tylko rozwijamy naszą ofertę, ciągle podnosząc poziom naszych usług oraz produktów, ale również dbamy o rozwój naszych pracowników, pozwalając im na zdobywanie nowej wiedzy oraz kwalifikacji.
Projekty unijne realizujemy również w ramach współpracy z innymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami, dlatego jeśli chcesz stworzyć z nami coś nowego - zapraszamy do kontaktu!

we do it with energy

We do IT with Energy

Temat: Rozwój elektromobilności i wsparcie działania pojazdów elektrycznych

1 kwietnia 2019 roku rozpoczęliśmy pracę nad projektem „We do IT with Energy”, który skupia się na rozwoju elektromobilności i wspiera działanie pojazdów elektrycznych. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Zakończyliśmy już projekt „We do IT with Energy”! Testy już za nami. W najbliższym czasie poznacie finalną wersję naszej aplikacji, która wspiera rozwój elektromobilności w naszym kraju.

Tytuł projektu:

„We do IT with Energy - realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnych użytkowników”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Wydatki kwalifikowane projektu: 4 107 344,28 PLN

Dofinansowanie: 3 151 522,92 PLN

Okres realizacji: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2021 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest likwidacja jednej ze zidentyfikowanych barier rozwoju elektromobilności w Polsce wynikającej z ograniczonej ilości punktów ładowania baterii w pojazdach elektrycznych (35 stacji dla woj. Śl) poprzez opracowanie dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnego użytkownika. Produkt projektu przyczyni się pozytywnej zmiany postaw właścicieli i użytkowników wobec samochodów elektrycznych, tym samym zwiększy on szansę na wzrost zainteresowania ich zakupem, co oznacza także redukcję szkodliwych substancji do atmosfery. Wyniki prac badawczych zostaną wdrożone do działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Napisali o nas:

AutoElectroMoto.pl Dr Graboń-Chałupczak: Ładowanie to wciąż problem aut elektrycznych, ale Akademia WSB i firma Kotrak pracują nad innowacyjną aplikacją

AutoElectroMoto.pl Aplikacja, która sama zaplanuje trasę pod kątem ładowania samochodu. Polski pomysł jest na ostatniej prostej

algorytm genetyczny w produkcji

Algorytm genetyczny optymalizujący zarządzanie produkcją

Temat: Prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania i zastosowania algorytmu genetycznego w celu optymalizacji zarządzania produkcją

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Możliwość optymalnego zaplanowania produkcji przyniesie korzyść w postaci lepszego wykorzystania produktów i zmniejszenia ubytków, zmniejszy presję na środowisko naturalne w postaci podniesienia efektywności wykorzystania urządzeń co podniesie efektywność energetyczną oraz doprowadzi do zmniejszenia zużycia wody. Dzięki zastosowaniu elementów sztucznej inteligencji oraz Internetu rzeczy (IoT) system będzie inteligentnym systemem uczącym się i za pomocą algorytmów umożliwi planowanie i organizację produkcji długookresowo z uwzględnieniem trendów w zakresie potrzeb konsumentów oraz zamian środowiskowych.

Dofinansowanie: 2 983 843,59 PLN

Całkowita wartość projektu: 4 026 799,04 PLN

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2021 - 30 listopada 2023

Cel projektu:

System jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu w zakresie optymalizacji zarządzania produkcją z uwzględnieniem zmiennych wynikających z terminu dostarczenia określonej partii zamówień klientów z dostosowaniem do terminu dostawy.

System do zarządzania flotą samochodów elektrycznych

Inteligentny system do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych

Temat: Prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych i stacji ładowania w celu optymalizacji kosztów utrzymania i wprowadzenia transportu niskoemisyjnego przez przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostanie opracowany model podejmowania decyzji dot. przejścia i inwestowania w systemy ładowania samochodów wraz z modelem biznesowym, analizami ekonomicznymi, które będą pomagać w podejmowaniu decyzji biznesowych dot. utrzymania i/lub rozwoju lub odejścia od inwestowania w systemy ładowania. System będzie elementem stymulowania podejmowania decyzji w zakresie zakupu samochodów elektrycznych przez przedsiębiorstwa posiadające floty samochodowe i wykorzystujące je w swojej działalności gospodarczej w sposób racjonalny z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie: 3 040 962,79 PLN

Całkowita wartość projektu: 4 019 513,29 PLN

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2021 - 30 listopada 2023

Cel projektu:

Projekt polega na opracowaniu modelu zarządzania stacjami ładowania oraz systemem ładowania pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych klientów. Dostępne na rynku modele zarządzania stacjami ładowania oraz floty samochodów elektrycznych są przygotowane dla klientów, którzy podjęli decyzję o inwestowaniu w ładowanie samochodów elektrycznych.

zakup serwerów

Zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania

Temat: Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wydatki kwalifikowane projektu: 772 493,56 PLN

Dofinansowanie: 656 619,52 PLN

Data podpisania umowy: 4 lutego 2021 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zakup specjalistycznego oprogramowania oraz serwerów, umożliwiających pozyskanie nowych umiejętności przez pracowników działu MSP wnioskodawcy, narażonych na brak aktywności w czasie pandemii. Częścią działalności naszego przedsiębiorstwa jest obsługa firm z sektora usług typu gastronomia, hotelarstwo, szeroko rozumiane usługi dla ludności w zakresie obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń elektronicznych, typu krajalnice, itp. Wnioskodawca planuje zakup niezbędnego oprogramowania w celu:

  • opracowania nowych produktów i usług dla ww. branż,
  • zdalnego kontaktu z klientami,
  • nabycia przez pracowników sektora MSP umiejętności związanych ze zdalną obsługą klientów i urządzeń,
  • przygotowania przedsiębiorstwa na pracę zdalną bez ograniczeń, na które firma napotkała w ostatnim czasie podczas pandemii.

Zakup i dostawa serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem

W związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy, Kotrak S.A. ponownie zamieszcza w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu IT, tj. serwerów wraz z oprogramowaniem:

Ogłoszenie z zapytaniem ofertowym

W związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy, Kotrak S.A. ponownie zamieszcza w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu IT, tj. serwerów wraz z oprogramowaniem.

Ogłoszenie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 18 października 2021 zostało rozstrzygnięte.

Rozstrzygnięte ogłoszenie

Licencje wieczyste Visual Studio 2022 Prof. lub równoważne

W związku z realizacją projektu pt. Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa nr WND-RPSL.03.02.00-24-03G6/20-007 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA – RPSL.03.02.00-24-03G6/20-00 z dn. 04 lutego 2021 roku, na stronach bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ukazało się zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy oprogramowania.
Link do ogłoszenia: Ogłoszenie z zapytaniem ofertowym
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

W związku z realizacją projektu pt. Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa nr WND-RPSL.03.02.00-24-03G6/20-007 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA – RPSL.03.02.00-24-03G6/20-00 z dn. 04 lutego 2021 roku, oraz po anulowaniu postępowania z dn. 16 marca 2022 roku, na stronach bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ukazało się zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy oprogramowania.
Link do ogłoszenia: Ogłoszenie z zapytaniem ofertowym
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Informujemy, że zapytanie ofertowe dot. powyższego zapytania ofertowego zostało rozstrzygnięte, a szczegóły znajdują się w informacji na stronie: Rozstrzygnięte ogłoszenie
Zamawiający wybrał ofertę KOMA NORD Sp z o.o. z Gdyni, której wartość brutto wynosi 161 400,60 brutto PLN, (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i sześćdziesiąt groszy)